جزئیات خبر

تصوير خبر
آشنایی با برگه آزمایشات روتین

آشنایی با برگه آزمایشات  روتین  

Bun  =  Blood     urea   nitrogen

 

اوره یک محصول انتهایی متابولیسم پروتئین است که ازکلیه ها ترشح می شود مقدار bun به طور مستقیم به دریافت پروتئین ومتابولیسم نیتروژن وبه طو ر معکوس به میزان ترشح  اوره  در ادار وابسته است .

Cr  =  creatinine

کراتینین که دربدن ساخته می شود به وسیله پالایش کلیه ها دفع می شود بنابراین اندازه گیری کراتینین روش قابل دسترس دراندازه گیری با لینی میزان پالایش کلیه ها است .

Uric  acid

اسید اوریک محصول نهایی متابولیسم  نوکلئوپروتئینها بود . واز کلیه دفع می شود درمواردی  که سنتز یا کاتابولیسم  نوکلئو پروتئینها افزایش می یابد یا درموارد کاهش ترشح کلیوی اسید اوریک غلظت اسید اوریک افزایش می یابد.

 

آنالیز ادرار  u/A  = Urine   analysis =

 

رنگ ادرار که بصورت نرمال زرداست 

color

ظاهر ادرار که بصورت نرمال شفاف است

appearance

وزن مخصوص ادرار که براساس گروه سنی مختلف رقم  متفاوتی دارد 

specific   gravity

میزان اسیدی یا قلیایی بودن ادرار را مشخص می کند

PH

وجود مداوم پروتئین در ادرار بایستی به طور دقیق به وسیله آزمایش ادرار  24 ساعته ارزیابی

شود. 

Protein

قند در ادرار که به طور طبیعی باید منفی باشد.

Glucose

کتون که به طور طبیعی باید منفی باشد

Ketone

خون درادرار که به طور طبیعی باید منفی باشد

Blood

به طور طبیعی باید منفی باشد

Bilirubin

به طور طبیعی باید منفی باشد

urobilirogen

باکتری ها دربدن نیتریت تولید می کنند که باید منفی باشد

Nitrite

 

 

آنالیز میکروسکوپی ادرار(U/A   = urine     analysis)

گلبول سفید که حد اکثر 4-0  عدد طبیعی است.     

WBC

گلبول قرمز که حداکثر 3-0 درمردان و 5-0 درزنان نرمال است .   

RBC

سلولهای پوشاننده دستگاه ادراری وگاهی اوقات به صورت نرمال  مثبت است .

Epithelial

باکتری

Bacteria

کریستالها به دودسته طبیعی وانواع غیرطبیعی تقسیم می شوند.   

Crystals

مشاهده کست در ادرار وجود بیماری هایی را مطرح می کند، که کاملا" یا درقسمتی از پروسه خود کلیه را درگیر می سازد.

Casts

درصورتی که مقادیر زیادی موکوس مشاهده شود

بیماریهای مجرای ادراری مطرح می شوند.           

mucus

 

شمارش کامل سلولهای خونی وشمارش افتراتی آنها              CBC   / di FF        

 

 Neutrophils         -----------------------      گلبول سفید       WBC            - 1 

 

    Lymphocyt       ----------------------

 

    Monocyte       ------------------------

 

    Eosinophil      ----------------------

 

به مجموعه سلولهای فوق سلول گلبول سفید گفته می شود که مقدار آنها در بیماریهای مختلف

 

 تغییر می کند.

 

                                             گلبول قرمز       RBC                                       -2

 

هموگلوبین خون پروتئین عمده گلبول قرمزاست که اکسیژن را از ریه ها به بافتهای محیطی

 

حمل می کند.                     Hb                                                                      -3   

 

هماتو کریت نمایانگردرصد ی ازحجم  خون است که  از  گلبول    قرمز   تشکیل    شده

 

 است .                     HCT                                                                        -4

 

حجم متوسط گلبول قرمز خون است .                 MCV                                       - 5

 

میزان متوسط هموگلوبین درهرگلبول قرمزاست .             MCH                            - 6

 

نشان می دهد که چه حجمی از گلبول قرمز با هموگلوبین پرشده است .        MCHC     - 7 

 

پلاکتها درمغزاستخوان تولید می شوند وبرای انعقاد خون نقش مهمی دارند. PLT          - 8

 

 

اسپآرتات  امینو ترنسفرازASt   =   SGOT                         

 

این آنزیم درکبد ، عضلات مخطط ، مغز، گلبول قرمز وقلب وجود دارد و وقتی بافت تخریب

 

می شود این آنزیم به درون خون آزاد می شود ومقدار آن بالا می رود.                                                                   

آلانیل امینو ترنسفراز                                                Alt=SGPT 

این آنزیم درکبد وکلیه ها با غلظت بالا ودر عضلات وقلب به مقادیر کمتر موجود است  ودر

 

 صورت ایجاد صدمه بافتی این آنزیم به درون سرم آزاد می شود ومقدار آن بالا می رود.

 

   Chlostrol                                                                                                

 

سطح کلسترول بوسیله متابولیسم چربی معین می شود که خود متاثر از ژنتیک ، رژیم غذایی ،

 

عملکرد کبد ، کلیه ، تیروئید وسایر غدد مترشحه داخلی است .

 

کلسترول با دانسیته کم که وجودآن برای بیماری قلبی مضر است .             LDL          

 

کلسترول با دانسیته زیاد که وجود آن مفید می باشد.             HDL                             

 

تری گلیسرید چربی موجود در رژیم غذایی است که در روده کوچک  هضم   شده  و به  وسیله

 

 سلولهای مخاطی آن جذب ودوباره سنتز شده بنابراین مقدار آن نمادی از چربی موجود دررژیم

 

غذایی فرد می باشد.                                       TG                                            

 

FBS  =   Fasting    Blood       suger                                                        

 

به معنی میزان قند خون درحالت ناشتا بوده که برای تشخیص بیماری دیابت اندازه گیری آن

 

الزامی است .

Hb  Alc                                                                                           

    

درمدت زمان طول عمر هر گلبول قرمز، قند با هموگلوبین ترکیب می شود تا  Hb Alc  بسازد،

 

بنابراین میزان آن به میانگین میزان قند پلاسما درمدت 3-1 ماه گذشته بستگی دارد. این آزمایش

 

به منظور مشخص کردن چگونگی کنترل دراز مدت سطح قند خون به کار می رود./تاريخ خبر: 1390/02/28

برای دستیابی به آخرین اخبار سایت ثبت نام کنید.از اینکه اطلاعات شما در اختیار دیگران قرار نمی گیرد اطمینان داشته باشید.
© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به درمانگاه مرکزی لواسان می باشد.
طرحی از : پارسیان مهر